Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OCHRONA ŚRODOWISKA : Dofinansowanie wymiany materiałów budowlanych zawierających azbest


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Dofinansowanie wymiany materiałów budowlanych zawierających azbest
- Zezwolenie na odbiór i transport nieczystosci ciekłych
- Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru natura 2000
- Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
- Zezwolenie na prowadzenie schroniska sla zwierząt
- Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych
- Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
- Zgłoszenie zamiaru użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków
- Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
- Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Wizyt:
1036067


03-12-2008 00:00
Dofinansowanie wymiany materiałów zawierających azbest
Wniosek do pobrania na dole strony

 

Dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest

 

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Kierownik Wydziału: Bogumiła Popkowska 
Szczegółowe informacje: Wojciech Stokop
Piętro I,  pokój nr 5
Telefon  (095) 721 64 84
 
2. Wymagane dokumenty.

 

W kancelarii należy złożyć:
1. Etap I – złożenie wniosku - wniosek o dotację składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja. UWAGA! Wniosek o dotację celową dla inwestycji planowanej do realizacji w 2012 r. i 2013 r. składa się do dnia 30 listopada 2012 r.

 

a) wniosek wraz z załącznikami: 
- dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do dysponowania gruntem na cele budowlane.,
- dokument potwierdzający brak sprzeciwu organu administracji budowlanej w zakresie wykonywania robót – w przypadku, gdy wniosek obejmuje dotację wykonywania robót budowlanych wymagających zgłoszenia,
- oświadczenie wnioskodawcy, że dofinansowanie będzie przeznaczone zgodnie z celem, na który zostało przyznane.

 

Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.
Pierwszeństwo w zakresie udzielenia dotacji z zarezerwowanych w budżecie środków finansowych ustalane będzie na podstawie daty złożenia kompletnego wniosku.

 

2. Etap II - następuje podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Witnica, a Wnioskodawcą.

 

3. Etap III – po zakończeniu inwestycji, zatwierdzonej do dofinansowania, należy złożyć:

 

a) imienne faktury lub rachunki za realizację inwestycji;
b) karty przekazania odpadów na składowisko;

 

3. Opłaty.

 

Nie dotyczy.

 

4. Termin załatwienia sprawy.

 

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie warunki, określone w Uchwale Nr XXXIV/167/2012 RADY MIEJSKIEJ w WITNICY z dnia 4 października 2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica oraz wysokość środków zarezerwowanych na dany rok pozwala na udzielenie dotacji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, wnioskodawca jest powiadamiany o zakwalifikowaniu do dofinansowania oraz terminie podpisania umowy o dofinansowanie.

 

5. Tryb odwoławczy.

 

Nie dotyczy.   

 

6. Podstawa prawna.
art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.)

 

7. Uwagi

 

1. Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z Uchwałą  Nr XXXIV/167/2012 RADY MIEJSKIEJ w WITNICY z dnia 4 października 2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica, dostępną w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica lub na stronie internetowej: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica

 

2. Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego może wpłynąć na przyspieszenie procedury.

 

3. Załączniki, które mogą wpłynąć na przyśpieszenie prowadzenia postępowania:
- mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją inwestycji

 

Dokumenty do pobrania:

 oswiadczenie_do_wniosku__azbest.pdf      kliknij aby pobrać

 Wniosek_o_dofinansowanieazbest.doc      kliknij aby pobraćautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-11-2012 13:06 przez
czytany: 4255
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd