Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OCHRONA ŚRODOWISKA : Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Dofinansowanie wymiany materiałów budowlanych zawierających azbest
- Zezwolenie na odbiór i transport nieczystosci ciekłych
- Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru natura 2000
- Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
- Zezwolenie na prowadzenie schroniska sla zwierząt
- Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych
- Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
- Zgłoszenie zamiaru użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków
- Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
- Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Wizyt:
1036076


07-03-2020 00:00
PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

Kierownik Wydziału: Janina Kinga Kasner
Szczegółowe informacje: Wiktor Sporek
pokój nr 21
Telefon  (095) 721 64 56
 
2. Wymagane dokumenty.

W kancelarii należy złożyć:

a) Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

b) Oświadczenie Inwestora, że przyjmuje wszystkie warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały zawarte w decyzji środowiskowej;

c) Oświadczenie strony, że wyraża zgodę, na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

d) Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję - 105 zł oraz pełnomocnictwo, o ile było wydane - 17 zł.

3. Opłaty.


Opłata skarbowa wynosi 105 zł 

Opłata za pełnomocnictwo o ile było wydane 17 zł

Opłatę skarbową należy dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu 08 8355 0009 0114 4848 2000 0006,
- lub w kasie Urzędu,
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia w/w opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy.


W przypadku  złożenia kompletnych  dokumentów  sprawy zostaną  załatwione  w terminie do 1-go  miesiąca. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień  spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

5. Tryb odwoławczy.


Odwołanie od  decyzji w  terminie 2 tygodni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica 

6. Podstawa prawna.


Art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 3 listopada 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.).

Wniosek do pobrania:

  Wniosek_o_przeniesienie_decyzji.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 10-03-2020 11:48 przez
czytany: 1576
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd