Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OCHRONA ŚRODOWISKA : Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Dofinansowanie wymiany materiałów budowlanych zawierających azbest
- Zezwolenie na odbiór i transport nieczystosci ciekłych
- Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru natura 2000
- Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
- Zezwolenie na prowadzenie schroniska sla zwierząt
- Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych
- Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
- Zgłoszenie zamiaru użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków
- Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
- Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Wizyt:
1036059


16-07-2014 00:00
Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części

Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Rozwoju Gospodarczego,

Kierownik Wydziału: Bogumiła Popkowska
Szczegółowe informacje: Wojciech Stokop
Piętro I,  pokój nr 5
Telefon  (095) 721 64 45
 
2. Wymagane dokumenty.
W kancelarii należy złożyć:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z następującymi dokumentami:
-zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie, o którym mowa wyżej zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
-wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej uwzględniający możliwość prowadzenia działalności objętej wnioskiem;
-dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność;
-dokumenty: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy, potwierdzające przeznaczenie terenu, na którym ma być prowadzona działalność pod prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części.

3. Opłaty.
Opłata skarbowa wynosi 616,00 zł
Opłatę skarbową należy dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub w kasie Urzędu,
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia w/w opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy.
W przypadku  złożenia kompletnych  dokumentów  sprawy zostaną  załatwione  w terminie miesiąca . Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów   nie wlicza  się terminów przewidzianych  w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności , okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów  opóźnień  spowodowanych  z winy strony  albo  z przyczyn niezależnych od organu.

5. Tryb odwoławczy.
Odwołanie od  decyzji w  terminie 2 tygodni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica 

6. Podstawa prawna.
Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami)

7. Uwagi

Wniosek do pobrania: Wniosek_grzebowisko.doc      kliknij aby pobraćautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 16-07-2014 12:49 przez
czytany: 3360
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd