Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OCHRONA ŚRODOWISKA : Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Dofinansowanie wymiany materiałów budowlanych zawierających azbest
- Zezwolenie na odbiór i transport nieczystosci ciekłych
- Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru natura 2000
- Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
- Zezwolenie na prowadzenie schroniska sla zwierząt
- Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych
- Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
- Zgłoszenie zamiaru użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków
- Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
- Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Wizyt:
1036070


26-11-2010 00:00
DECYZJA ŚRODOWISKOWA

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wniosek do pobrania na dole strony

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

Kierownik Wydziału: Janina Kinga Kasner
Szczegółowe informacje: Wiktor Sporek
pokój nr 21
Telefon  (095) 721 64 56
 
2. Wymagane dokumenty.
W kancelarii należy złożyć:

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami), do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

a) W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egzemplarze w formie papierowej i 4 w formie elektronicznej), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egzemplarze w formie papierowej i 4 w formie elektronicznej)

b) W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

c) Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

d) Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej,w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1, w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt. 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3.

e) Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko oraz nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a;

f) Zgodnie z art. 74 ust. 1a jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 (Wypis z rejestru gruntów). W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10;

g) Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję - 205 zł i pełnomocnictwo, o ile był wydane - 17 zł

3. Opłaty.
Opłata skarbowa wynosi 205 zł 

Opłata za pełnomocnictwo o ile było wydane 17 zł

Opłatę skarbową należy dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu 08 8355 0009 0114 4848 2000 0006,
- lub w kasie Urzędu,
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia w/w opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy.
W przypadku  złożenia kompletnych  dokumentów  sprawy zostaną  załatwione  w terminie co najmniej 2  miesięcy. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień  spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

5. Tryb odwoławczy.
Odwołanie od  decyzji w  terminie 2 tygodni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica 

6. Podstawa prawna.
Art. 59  ustawy z 3 listopada 2008 roku ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)

 

Wniosek do pobrania:
 Wniosek_o_wydanie_dec_srodowiskowej.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 10-03-2020 10:28 przez
czytany: 6258
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd