Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH : ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
- ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I
- ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
799462


27-04-2006 00:00
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Impreza masowa - należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300.

Miejsce załatwienia sprawy:       

Witnica, ul. KRN 6, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Kultury Oświaty i Sportu, pokój nr 29, tel. (095)721-64-66, fax. (095)751-52-18, e-mail: oswiata@witnica.pl

Sposób załatwienia sprawy:       

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub jego odmowa w formie decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:   

Wniosek do Burmistrza o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej składa organizator imprezy nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Do wniosku należy dołączyć:

1.      opinia właściwych miejsko komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego),

2.      opinia właściwych miejsko państwowego inspektora sanitarnego,

3.      graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza,

4.      regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

5.      program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

6.      pisemna instrukcja określająca zadania służb porządkowych oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,

7.      szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

8.      polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny,
        
Opłaty:                                             

Opłata skarbowa:
-      od wniosku – 5 zł od wniosku i 0,50 zł od każdego załącznika
-       od decyzji – 76 zł, nie dotyczy jednostek gminnych
-       zwolnione z opłaty są jednostki budżetowe i jednostki samorządu   terytorialnego
Opłatę wnosi się w znakach skarbowych do nabycia w kasie urzędu.

Czas załatwienia sprawy:

7 dni od daty złożenia wniosku

Inne informacje:                

Decyzję odbiera się w pokoju nr 29

Tryb odwoławczy:              

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pośrednictwem organu , który wydal decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 62 poz. 504 z późn. zm.), Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn zm.) wniosek_WKOSKOSK_03.pdf      Wniosek o udzielenie zezwolenia na organizację imprezy masowej na terenie Miasta i Gminy Witnicaautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-03-2012 10:06 przez
czytany: 3428
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd