Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:ROLNICTWO I LEŚNICTWO : Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa, krzewu


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa, krzewu
- Wniosek w sprawie oszacowania szkód spowodowanych brakiem opadów 2023
- Wniosek w sprawie oszacowanie szkód
- Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew (osoby fizyczne)
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1036057


05-12-2008 00:00
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEWA, KRZEWU

NUMER KARTY:

WGGGR.6131..........


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa, i krzewów w przypadku gdy usunięcie drzew jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

OPŁATY:

Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta / Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 2 miesięcy.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje Stronom odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

Zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zmianami), kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać:

 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art.49§ 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i istniejących obiektów budowlanych,

9) projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianej jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy,

b) przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 przytoczonej ustawie o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.


PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 83a ust. 1 w związku z art. 83 ust. 1ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016r.poz. 2134 z późn. zm.)

PLIKI DO POBRANIA: Wniosek_o_usuniecie_drzew.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 06-11-2017 13:48 przez
czytany: 10930
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd