Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OCHRONA ŚRODOWISKA : Zezwolenie na prowadzenie schroniska sla zwierząt


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Dofinansowanie wymiany materiałów budowlanych zawierających azbest
- Zezwolenie na odbiór i transport nieczystosci ciekłych
- Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru natura 2000
- Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
- Zezwolenie na prowadzenie schroniska sla zwierząt
- Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych
- Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
- Zgłoszenie zamiaru użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków
- Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
- Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Wizyt:
1036050


16-07-2014 00:00
Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Rozwoju Gospodarczego,

Kierownik Wydziału: Bogumiła Popkowska
Szczegółowe informacje: Wojciech Stokop
Piętro I,  pokój nr 5
Telefon  (095) 721 64 45
 
2. Wymagane dokumenty.
W kancelarii należy złożyć:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z następującymi dokumentami:
-zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie, o którym mowa wyżej zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
-wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej uwzględniający możliwość prowadzenia działalności objętej wnioskiem;
-dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność;
-dokumenty: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy, potwierdzające przeznaczenie terenu, na którym ma być prowadzona działalność pod prowadzenie schroniska dla zwierząt;
-dokument potwierdzający gotowość do odbioru odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności, w tym odchodów zwierzęcych przez wyspecjalizowany podmiot, co najmniej przez okres prowadzenia działalności objętej wnioskiem;
-dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres prowadzenia działalności objętej wnioskiem.

3. Opłaty.
Opłata skarbowa wynosi 616,00 zł
Opłatę skarbową należy dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub w kasie Urzędu,
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia w/w opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy.
W przypadku  złożenia kompletnych  dokumentów  sprawy zostaną  załatwione  w terminie miesiąca . Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów   nie wlicza  się terminów przewidzianych  w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności , okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów  opóźnień  spowodowanych  z winy strony  albo  z przyczyn niezależnych od organu.

5. Tryb odwoławczy.
Odwołanie od  decyzji w  terminie 2 tygodni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica 

6. Podstawa prawna.
Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami)

7. Uwagi

Wniosek do pobrania: Wniosek_schronisko.doc      kliknij aby pobraćautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 16-07-2014 12:47 przez
czytany: 3561
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd