Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OŚWIATA


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
817679
28-11-2016 00:00
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

KARTA SPRAWY

 

Nazwa sprawy:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Ogólny opis:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o zawarciu umowy.

2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

3. Załączniki:

a. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę,

b. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę,

c. zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie młodocianego pracownika – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym,

d. dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie właściwego egzaminu albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,

e. kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę,

f. pełnomocnictwo do reprezentowania firmy dla osób składających wniosek w imieniu pracodawcy – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym,

g. świadectwo pracy młodocianego pracownika - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę,

h. dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy (np. kserokopia świadectwa pracy od poprzedniego/następnego pracodawcy) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę wystawiającego świadectwo pracy,

i. świadectwo ukończenia szkoły przez młodocianego pracownika - kopia potwierdzona przez szkołę lub zaświadczenie (oryginał) wystawione przez szkołę o zakończeniu nauki przez młodocianego pracownika,

j. zaświadczenie o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat - potwierdzone przez pracodawcę, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – oryginał,

k. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) - oryginał,

l. upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca – oryginał,

m. upoważnienie pracodawcy dla osoby przedstawiającej informacje w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał. Kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym jest tożsama z oryginałem.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku przez pracodawcę w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej.

 

Miejsce składania/odbioru dokumentów:

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście w Wydziale Kultury, Oświaty i Sportu, ul. KRN 6, 66-460 Witnica, pokój 28 - II piętro.

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (95) 721 64 66 (w godzinach pracy wydziału: poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:30.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Oświaty i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica, ul. KRN 6, 66-460 Witnica.

 

Opłaty:

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

Tryby odwoławcze:

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

b) bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Uwagi:

 Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

a. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

b. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

a. w przypadku nauki zawodu - do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

b. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

6. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

7. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Do wniosku należy dołączyć:

a. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

b. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

c. kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

9. Środki, o których mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego.

10. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.

11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zmianami).

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1117).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 7 ze zmianami).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zmianami).

9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UEL352/1 z 24 grudnia 2013 r.).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości publicznej udzielonej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 ze zmianami).

11. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami). Formularz_informacji_przedstawiany_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.doc

 Instrukcja_wypelnienia_tabeli_w_czesci_D_formularza_informacji_przedstawianego_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.doc

 Oswiadczenie_o_obowiazku__braku_obowiazku_sporzadzania_sprawozdan_finansowych.doc

 Oswiadczenie_o_ottrzymanej_pomocy_de_minimis.doc

 Wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_z_tytulu_ukonczenia_nauki.doc

 Zawiadomienie_o_zawarciu_umowy.docautor:
zatwierdził:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 20-01-2017 14:49 przez
czytany: 1246  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
Zgłoś błąd